Aktuella projekt

SVERIGES JULORKESTER 2020

Sveriges Julorkester 2020

TACK alla som skickat in stämmor till Sveriges Julorkester 2020! Nu är resultatet redo att visas – en hel dag tidigare än beräknat. 

Med detta önskar vi en riktigt GOD JUL och hoppas att musiken ska klinga inte bara på nätet utan också i konsertsalarna och på gator och torg under 2021! Väl mött i vimlet!

Sveriges Orkesterförbund

 

Coronavirus – hur kan vi agera i orkestervärlden

Hur kan vi repetera i våra orkestrar under Corona – krisen!

Information uppdaterad 2020-10-23

Den 22 oktober kom regeringens beslut om att tillåta 300 personer i publiken från den 1 november. De generella råden om försiktighet, tvätta händerna och avstånd har inte ändrats. Sveriges Orkesterförbund ger följande rekommendationer för att repetera eller konsertera under rådande omständigheter. Vi baserar detta på svenska myndigheters råd och direktiv. Har även tittat på en tysk undersökning och riktlinjer från vårt norska systerförbund. Det är viktigt att förstå att covid-19 är väldigt smittsamt och du kan smitta den som riskerar livet, utan att du själv blivit mer än lika sjuk som vid en vanlig influensa.

ALLMÄNT

Många orkestrar stängs i nuläget ute från sina repetitionslokaler i skolor, kulturskolor och konserthus. Reglerna gör att varje lokal tolkar på sitt sätt och då kan man inte få tillträde eller tillträde med restriktioner. SOF bevakar utvecklingen. De professionella institutionerna agerar lite olika och testar sin personal. Detta kan man inte begära av den ideella sektorn.

FÖRBEREDELSER

 • Har ni inte tillgång till repetitionslokaler med möjligheter till att hålla avstånd bör ni inte repetera.
 • Orkesterns styrelse är ansvariga för att sätta sig in i regler och råd kring covid-19.
 • Gör en enkel plan för hur ni tvättar händerna, sitter med avstånd i lokalen, undviker att ta i notställ, slagverk (flera personer) och följer Folkhälsomyndighetens råd kring hygien. Se till att det finns tvål, ev handsprit och vatten.
 • Smittan överförs i övervägande fall med partiklar som kommer ut från våra munnar. Därför är det viktigt med avstånd.

SMITTA OCH HYGIEN

 • Alla musikanter måste tvätta händerna ordentligt innan och efter varje övningspass. Handsprit skall finnas i lokalen.
 • Sjuka musiker eller musiker från riskgrupperna skall inte vara med och repetera.
 • All fysisk kontakt skall undvikas och det gäller även vid utdelande av noter, notställ och annat material.
 • Träblåsare som använder trärör/ rörblad bör undvika att byta denna under en repetition. Måste man byta ta med röret och kasta det hemma.
 • När bleckinstrumenten tömmer:
 • – Se till att tömma med avstånd till dina medmusikanter.
 • – Töm på ett papper och med låg höjd till papperet och kasta detta direkt. Tvätta händerna.
 • – Vid utomhusövning töm så nära marken som möjligt.
 • Vid rengörande av träblåsinstrumenten:
 • – Torka instrumentet hemma eller i egen bil efter spelning/ repetition.
 • – Måste du torka instrumentet under spelning gör detta långsamt och kontrollerat.
 • – Obs! Blås inte igenom klaffhålen.

HUR SKALL VI PLACERA OSS I ÖVNINGSLOKALEN!

 • Den ansvarige märker upp hur musikerna kan sitta med avstånd och utspridda i lokalen. Tag gärna med ett måttband.
 • I Sverige har vi rådet om 2 meter. Tänk även på avstånd i sidled med minst 2 meter.
 • Vi har regeln om att fler än 50 personer inte får träffas. Gäller även här.
 • Repeterar vi ute, t e x marschering, skall avstånden vara samma som inomhus. 2 m avstånd och ca 2 m i sidled (Norrmännen rekommendera 1 m).

MATERIAL OCH INSTRUMENT

 • Noter bör skickas ut digitalt, skall ni dela ut noter fysiskt bär man bära handskar.
 • Alla blåsare skall använda sitt eget instrument och inte byta med andra musiker.
 • Alla slagverkare skall använda egna trumstockar, vispar och inte byta dessa med andra.
 • Slagverkare spelar på ett instrument. Instrumentet rengörs grundligt före och efter repetitionen/ konserten.
 • Använder ni stolar bör dessa torkas av innan och efter repetition. Bra om man kan stå istället.
 • Har du med en vattenflaska se till att denna står med avstånd till dina medmusikanter

Repetera med Corona aug 2020

Hur bör vi tänka angående Corona viruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för coronaspridning i Sverige till ”mycket hög”. Alla med sjukdomssymptom bör stanna hemma. Det är viktigt att tänka på de äldre, som tillhör riskgruppen, kan drabbas särskilt hårt.

HUR GÖR VI I VÅRA ORKESTRAR?

 • Eftersom vi spelar i större grupper (mer än fyra) så behöver vi vara försiktiga. Är det någon/ några som kommit från de stora riskområdena bör de stanna hemma.
 • Coronavirus smittar med beröring och myndigheten rekommenderar en och en halv meters (1,5m) avstånd mellan individerna.
 • Corona ger symptom som luftvägsinfektion, hosta, rinnande näsa och feber. De allra flesta är lindriga men kan leda till allvarliga lunginflammationer. Man bör avstå från sociala kontakter kontakter för att minimera risken för spridning.
 • Viktigt för oss alla att se att jag kanske inte tillhör riskgruppen men kan föra vidare smittan till de som tillhör riskgruppen som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och andra.
 • Finns en stor riks vid större samlingar som konserter, seminarier, festivaler m m. Följ myndigheternas riktlinjer.

”Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.”/ Folkhälsoinstitutet

WEBBINARIER OM SMITTSKYDD MED KIA KARLMAN

Den 20-21 augusti höll SOF två välbesökta webbinarier med f.d. smittskyddsläkare Kia Karlman. Kia gav fördjupade rekommendationer om en rad situationer kopplade till instrumentspel och grupprepetitioner. Läs dem HÄR.

VAR FINNS INFORMATION

Folkhälsomyndigheten har löpande information om vad du bör göra/ agera, spridning och råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Utrikesdepartementets reserekommendationer. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Läget i Sverige nu/ löpande: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

SYMF rekommendationer publicerat den 27 juli 2020. Corona SYMF

Läget i världen/ löpande: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Sölvesborg 2020-08-19

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Orkestersituationen vid landets kulturskolor – enkätstudie

Sveriges Orkesterförbund har under 2019 genomfört en enkätstudie ställd till landets musik- och kulturskolor ang. deras orkesterverksamhet. Samma frågor ställdes även år 2013.

Den sammantagna tendensen är att antalet orkestrar vid kulturskolorna minskat, men även att många skolor jobbar för att hitta lösningar. Skolorkestrarnas antal minskade från 5.0 till 4,7 orkestrar per skola mellan åren 2013 och 2019. På totalen gör detta ca 70 orkestrar med i snitt 20 unga musiker d v s 1 400 unga musiker får inte lära sig att spela orkester. I enkäten ser vi att skolorna är i stort sett eniga om att lärande på sitt instrument och lärande i samspel i orkester är saker som är nödvändiga för ett gott resultat.

Läs hela resultatet här: Enkät rapport musikskolor 2019

Blåsmusikens dag

ALLA KAN BLÅSA!

Välkomna till Blåsmusikens dag den 9 maj 2020!

Blåsmusikens dag den 18 maj 2019 blev en rungande succé med 245 arrangemang med blåsmusik spridda över hela landet. En härlig kraftsamling av Sveriges blåsmusikliv!

Nästa år siktar vi ännu högre och inbjuder redan nu till Blåsmusikens dag den 9 maj 2020. Mer info kommer att finnas på www.blasmusikensdag.com

Bakgrund
Projektet Blåsmusikens dag har initieras av nätverket för professionell blåsmusik i Sverige.
Nätverket består av Sveriges professionella blåsorkestrar och storband, Försvarsmaktens musikkårer samt Kungliga Musikaliska Akademien. Bakom projektet står även Sveriges länsmusikorganisationer, Kulturskolorna, Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund, Kulturens, Hemvärnskårerna, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Ingesunds musikhögskola, Frälsningsarméns musikutskott, EFS och Svenska Missionskyrkans Musikkårer.

Kontaktpersoner för Blåsmusikens dag:
Walter Brolund walter.brolund@norrbotten.se
Kamila Crafoord kamila.crafoord@mil.se
Leif Karlsson  leif.karlsson@kulturivast.se
Lena Jakobsson lena.jakobsson@musikaliska.se
Kella Næslund kella.naeslund@rum.se
Hanna Carlsson dawina.music@gmail.com

 

Yttrande till Kulturskoleutredningen 2017

Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund

Sammanfattning

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen vill yttra sig över utredningen.

I utredningsdirektiven står ” Utredaren ska därför föreslå hur rekryteringen av elever till klassiska orkesterinstrument kan säkras.” Komplexiteten med rekrytering av klassiska musiker är stor och vi delar uppfattningen att denna del borde granskas mera ingående.

En genomgående brist i materialet är frånvaro av koppling till den ideella sektorn.

Vi tycker att utredningen har en mängd bra förslag och välkomnar en nationell samsyn som gagnar hela landet.

Uppdraget att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.

I tanken med en nationell strategi bör det ingå kartläggning av kulturskolans samspel med det egna kommunala musiklivet. Även framgångsfaktorer som inkluderar jämställdhet, hantverkskvalité och ställning i kommunens kulturliv bör kartläggas.

För att säkra undervisningens kvalité bör det finnas möjlighet till eget utövande för pedagogerna. I flera kommuner ingår musiklärarna i orkesterlivet, vilket ger fortbildning och underhåll för eget spelande, föredöme och förebild för ungdomarna, samt integration med kulturlivet.

Nationella mål

Uttrycket “fri tid” får inte tolkas som att all undervisning ska ske kvällstid. För en likvärdighet i hela landet är det nödvändigt att undervisning kan ske i samband med ordinarie skoltid.

Undervisning i grupp kan inte ses som norm för musikämnena i kulturskolan. För att eleven ska kunna nå hög färdighet på sitt instrument krävs individuell undervisning.

Målen är i sin nuvarande form formulerade som uppdrag för hur kulturskolorna ska arbeta. De bör istället formuleras utifrån vad de nationella insatserna ska uppnå.

Nationell uppföljning och statistik

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen tycker det är viktigt att skapa kunskap om kulturskolorna för att lära av avvikelser som kan synas i statisk samt att systematiskt kvalitetsarbete bör följas upp.

Främja kulturskolerelaterad kunskap med grund för forskning

Vi tycker att detta skulle vara värdefullt för kulturskolesektorn men även för den civila som professionella dito.

Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå en inkluderande kulturskola på egen grund.

En kandidatexamen på 180 högskolepoäng är ett bra föslag, även om detta är i minsta laget. För att uppnå riktigt hög kompetens i det musikaliska hantverket krävs många års studier.

Det är viktigt med anpassade ämneslärarutbildningar och en föreslagen kulturskolepedagogsexamen ser vi positivt på, dock borde den vara mer omfattande än föreslagna 90 högskolepoäng.

Magnus Eriksson/ Sveriges Orkesterförbund Leif Karlsson/ Svenska Dirigentföreningen
Förbundsdirektör Ordförande

2017-03-07

Yttrande Kultursk 2017 SOF-SDF

Tack för er redovisning

Vi tackar för er arrangörsredovisning för pengar som använts 2017. Statens Kulturråd vill på detta sätt stötta kulturlivet och det fria musiklivet. Sveriges Orkesterförbund disponerade 1 200 000 kr för 2017.

Redovisning för bidraget som fördelades 2017 görs senast under april månad. Förbundet rapporterar den samlade informationen den 20 april 2018.

Ansökningar har gjorts för 2018 och beslutades om den 24 mars av förbundsstyrelsen i Sveriges Orkesterförbund. Inga utbetalningar sker om inte medlemsavgiften är reglerad till förbundet.

Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur?
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag.

Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterärare och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. Mang_jams_kultur

• Hur kan vi rekrytera ungdomar till våra orkestrar – vem utbildar?
Sveriges Orkesterförbund har initierat ett “Orkesterforum” med representanter från musik-/ Kulturskolan, gymnasiet, högskolan, de professionella orkestrarna m fl för att hitta samarbeten och lösningar för framtidens rekrytering av musiker.

• Åldersintegration – straffbart?
Sveriges Orkesterförbund kräver att de statliga bidragssystemen skall ge våra ungdomar samma rätt till bidrag som inom ungdomsförbunden oavsett föreningstillhörighet.

• Rättvisa skatteregler!
Vi arbetar för att påverka våra politiker att ge kulturen samma möjligheter till avdrag för sponsring som idrotten. Vi vill även ha samma möjligheter som idrotten när det gäller avdrag för sociala avgifter för ledarna.

• Ökade anslag till de ideella kulturorganisationerna !
De ideella riksorganisationerna har inte fått ökade medel eller uppräkning på många år, vi arbetar för ökade medel.

• Ökade anslag till konsertarrangörerna!
Arrangörerna ger arbete till såväl yrkesverksamma som frilansmusiker, dirigenter och solister. Tillsammans med kollegerna i Musikarrangörer i Samverkan verkar vi för ett anslag på 100 milj till arrangörerna.

Pin It on Pinterest

Share This