Bidrag - Stipendier

Sveriges Orkesterförbunds bidrag

AKTUELLT: Musikstimulerande bidrag för konsertarrangörer söks inför 2024 direkt hos Sveriges Orkesterförbund. En positiv nyhet – se hur ni gör nedan i texten.

Återrapportering av 2023 års arrangörsbidrag sker till Sveriges Orkesterförbund enligt nedan. Blankett för redovisning av Konserts.red.ek.-SOF 2021

Sveriges Orkesterförbund har flera olika bidrag som våra medlemmar och medlemsorkestrar kan söka:

 • Musikstimulerande bidrag för konsertarrangörer (obs – ny ansökningsprocess från 2019) – Återrapportering sker efter utskick av förbundet.
 • Bidrag för arrangerande av kursverksamhet om den även inkluderar andra orkestrar
 • STIM-bidrag (november)
 • NOT-bidrag (november)

Läs mer om de olika bidragen nedan. SOF 2023-10-27

2024-01-11

Musikstimulerande bidrag till konsertarrangörer – april 2024

För bidrag för konserter som använder frilans. Nu söks det via förbundet direkt på nedanstående system. Detta från 2024 med sista ansökningsdatum 30 april. Ni kan söka för konserter som är tänkta genomföras hösten 2024 – våren 2025.

Vi kallar bidraget nu för ”Musikstimulerande insatser”. Bidraget kommer att följa de principer Statens kulturråd satt upp för arrangörsbidraget som tidigare. För de som fick musikstimulerande bidrag 2023 gäller återrapportering via Sveriges Orkesterförbund som senare sammanställer det hela och skickar samlat till kulturrådet.

Sista ansökningsdag hos förbundet blir den 30 april 2024. Bidraget för Musikstimulerande insatser söks via länk HÄR. Exelblankett för konserter, som skall skickas in som bilaga, laddar du ner här: Konsertsammanst.sokande-SOF

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Enligt KUR:s hemsida med anpassning från förbundet – Förbundet kommer 2024 ser till orkestrars helhet och anlitande av kriterierna nedan. Orkestrar som fått bidrag 2023 och inte använt dem (skall även redovisas), kommer inte att prioriteras.

Bidrag beviljas för verksamhet som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

För att beviljas musikstimulerande bidrag krävs:
‒att aktören, som ett riktmärke, har arrangerat minst fyra konserter med professionella musikgrupper och/eller musiker/ dirigenter/ artister under föregående år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period som ansökan avser,

och/eller

‒att orkestern bedriver främjande arbete för professionaliseringen av arrangörsledet genom informations-, utbildnings-  samt stödjande verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse inom arrangörsledet.

För musikstimulerande bidrag prioriteras ansökningar med kommunal, regional och/eller annan finansiering.

Biljettintäkter bör ingå i budgeten för aktörer som söker musikstimulerande bidrag för konsertverksamhet. Gager till musikerrekommenderas, för kommande år budgeteras så att de som ca motsvarar Musikerförbundets riksminimitariff .
Förbundet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande och publikarbete för att nå sin målgrupp.

Aktörer som främjar arrangörsledet bedöms utifrån deras arbete med att främja utvecklingen av konsertverksamhet. Särskild bedöms utveckling av det professionella arrangörskapet, bidra med kunskap som stärker mångfald och kvalitet samt stödjande insatser som stärker konsertverksamhet.

Förbundets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

”Jag känner en stor glädje för orkestersidan att vi fortsatt får möjligheten att stödja våra orkestrar med stöd av Statens kulturråd. Ett förtroende är viktigt att förvalta för oss alla så att verksamheterna utvecklas i hela landet.”

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

STATENS KULTURRÅD ALLMÄNNA REGLER

För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

Aktörer som beviljats bidrag för konsertarrangemang ska säkerställa att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs.

I detta ingår bland annat:

att arrangemangen omfattas av tillståndsbevis enligt ordningslagen om detta är tillämpligt,
att det finns tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för den plats där arrangemangen äger rum om detta är tillämpligt,
att arrangemangen omfattas av Stimlicens om detta är tillämpligt, varje orkester måste ha egen licens
att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och övriga som medverkar yrkesmässigt där arvoden och konsekvenser av inställda arrangemang framgår.

Läs mer om Stimlicenser på STIMS:s webbplats (SOF har ingen f o m 1 januari 2024)

Redovisning för de som fick bidrag året innan  – sker som tidigare

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Redovisningen skall ske online året efter i mars månad, via särskilt formulär.

Av redovisningen ska framgå:

 • Hur ett barn-och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången för kultur för personer med funktionshinder

Bidrag för kursverksamhet

Bidrag för anordnande av kursverksamhet riktar sig till medlemsorkestrar som vill arrangera öppen kursverksamhet. Det kan röra sig om exempelvis instrumentkurser, a vistadagar eller styrelseutbildningar av olika slag. Stöd kan sökas för att delfinansiera dag- eller helgkurser med extern ledare. Stödet ska användas till genomförandekostnader (t.ex. ledararvode eller lokalkostnader) och söks av den arrangerande föreningen.

VILLKOR OCH INFORMATION

 • Kursen ska vara öppen att söka för samtliga medlemmar i Sveriges Orkesterförbund. Det räcker alltså inte att enbart inbjuda den egna eller några vänorkestrars medlemmar att delta.
 • Den erhållna summan ska motsvaras av faktiska genomförandekostnader. Kvitton och dylikt ska sparas och kunna uppvisas på förfrågan.
 • SOF:s logga ska finnas med på all marknadsföring inför kursen.
 • Senast en månad innan kursen – men gärna tidigare – ska en kursinbjudan sändas per mail till sofia@orkester.nu för spridning i SOF:s kanaler. (Den arrangerande orkestern har dock huvudansvar för att skaffa deltagare till kursen.)

Enskilda kursdeltagare kan inte få bidrag, inte heller arrangemang som ägt rum innan bidragsbeslutet är taget. Maximalt stöd är 4 000 kr för endagarskurser och 7 000 kr för tvådagarskurser. Om längre arrangemang planeras, kontakta Sveriges Orkesterförbund. Hämta hem blanketten HÄR >>>

ANSÖKAN
Ansökan görs på särskild blankett som ska vara Sveriges Orkesterförbund tillhanda senast sex veckor före beräknad kursstart. Ansökan skickas per e-post till info@orkester.nu. Om sökande inte har tillgång till e-post kan postadress användas: Sveriges Orkesterförbund, Box 1148, 171 23 Solna.

KONTAKT
Vi svarar gärna på frågor och diskuterar kursupplägg. Kontakta verksamhetsutvecklare Sofia Nygren, sofia@orkester.nu, 0702-23 23 05.

STIM – Subvention

Sveriges Orkesterförbund subventionerar medlemsorkestrarnas STIM-avgifter. Varje år avsätts pengar från förbundet till STIM-subvention. De sammanlagda utgifterna räknas ihop och alla orkestrar med en korrekt ifylld och inlämnad ansökan får sedan samma procentuella subvention. ”Vinst varje gång”, med andra ord. Sista ansökningsdag 30 november. Hämta hem blanketten STIM_ek_red-17 för ansökan. Skicka ifylld blankett till info@orkester.nu

Förbundet kan inte rapportera era konserter, måste göras av arrangören i STIM:s egen databas, och har heller inga rabatter. De konserter som sker i samarbete med vårt studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, ges heller inga rabatter.

STIM-kostnaderna är en av våra medlemsorkestrars stora utgifter, men intäkter för kompositörer och arrangörer.

STIM-avgift & licens – upphör 2024

Förbundet har haft en central licens som vi sagt upp, från 2024 måste varje orkester skaffa en egen licens. Som arrangör av konsert där ni spelar musik offentligt tar STIM en avgift för upphovsmännens del, så de får betalt för att deras verk används. Det är som med telefoner, köpet av telefonen ger kostnader för samtal du ringer. Spelandet av musik kostar vid framförande.

För att regelrätt framföra musik offentligt (dvs i alla situationer som inte är rent privata) måste man skaffa en licens hos STIM och anmäla i vilken form musiken framförs. Kostnaden för varje evenemang beräknas på biljettpris och per besökare.

Kom ihåg att lämna in er musikrapport till STIM on-line eller genom denna blankett 

Skaffa er licens här

Notbidrag – subvention

Noter är både fantastiskt givande och ofta nödvändig utrustning men som bekant också en av orkestrars och ensemblers utgifter.

Vinst varje gång!
Varje år fördelar förbundet ett bidrag på 50 000 kronor till medlemsorkestrar som ansökt om notbidrag för de kostnader för noter som orkestern köpt eller hyrt under året. Bidraget fördelas genom % lika för alla sökande med ett tak för högsta bidragssumma. Alla ansökande får del av bidraget. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november.

Hämta hem blanketten Notb_ek_red_17

Bidrag för konsertverksamhet

Pågående: Sveriges Orkesterförbund har deltagit i olika samarbeten men just nu finns inga sådana extra möjligheter. 

Sveriges Orkesterförbund 2024-01-11

 

 

Pin It on Pinterest

Share This