Bidrag - Stipendier

Sveriges Orkesterförbunds bidrag

AKTUELLT: Musikstimulerande bidrag för musikarrangörer (förut kallat arrangörsbidrag) söks inför 2020 direkt hos Sveriges Orkesterförbund. En positiv nyhet – se hur ni gör nedan i texten. 

Återrapportering av 2019 års arrangörsbidrag sker till Sveriges Orkesterförbund enligt nedan.

Sveriges Orkesterförbund har flera olika bidrag som våra medlemmar och medlemsorkestrar kan söka:

 • Musikstimulerande bidrag för musikarrangörer (obs – ny ansökningsprocess inför 2019)
 • Bidrag för arrangerande av kursverksamhet
 • STIM-bidrag
 • NOT-bidrag

Läs mer om de olika bidragen nedan.

 

 

Musikstimulerande bidrag till musikarrangörer – 2020

I december 2019 kom ett positivt besked från Statens kulturråd,  om att förbundet fått pengar för att söka från medlemsorkestrarna som tidigare, för bidrag för konserter som använder frilans. Nu söks det via förbundet direkt på nedanstående system. Detta från 2020 med sista ansökningsdatum 20 mars.

Vi kallar bidraget nu för ”Musikstimulerande insatser”. Bidraget kommer att följa de principer Statens kulturråd satt upp för arrangörsbidraget som tidigare. För de som fick arrangörsbidrag 2019 gäller samma regler som tidigare med återrapportering via Sveriges Orkesterförbund som senare sammanställer det hela och skickar samlat till kulturrådet.

Sista ansökningsdag hos förbundet blir den 20 mars 2020. Bidraget för Musikstimulerande insatser söks via länk HÄR. Observera att ni söker och även måste skicka in en lista på konsert i excel som du hittar i vårt BLANKETTARKIV.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Enligt KUR:s hemsida med anpassning till förbundet

Bidrag beviljas för verksamhet som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

För att beviljas verksamhetsbidrag krävs:
‒att aktören, som ett riktmärke, har arrangerat minst 4 (Sveriges Orkesterförbund villkor) konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period som ansökan avser,

och/eller

‒att aktören bedriver främjande arbete för professionaliseringen av arrangörsledet genom informations-, utbildnings- och samordningsinsatser i samband med turnésamarbeten, samt stödjande verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse inom arrangörsledet.

För verksamhetsbidrag prioriteras ansökningar med kommunal, regional och/eller annan finansiering.

Biljettintäkter bör ingå i budgeten för aktörer som söker verksamhetsbidrag för konsertverksamhet. Gager till musiker ska för kommande år budgeteras så att de som lägst motsvarar Musikerförbundets riksminimitariff .
Förbundet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande och publikarbete för att nå sin målgrupp.

Aktörer som främjar arrangörsledet bedöms utifrån deras arbete med att främja utvecklingen av konsertverksamhet. Särskild bedöms centrala insatser för att utveckla det professionella arrangörskapet, bidra med kunskap som stärker mångfald och kvalitet samt samordnande och stödjande insatser som stärker konsertverksamhet.

Förbundets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Ansökningar för verksamhetsbidrag kan komma att bedömas och beviljas bidrag för projektbidrag.

Jag känner en stor glädje för orkestersidan att vi fortsatt får möjligheten att stödja våra orkestrar. Ett förtroende är viktigt att förvalta för oss alla så att verksamheterna utvecklas i hela landet.

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Statens Kulturråds anvisningar för bidrag.

 

Redovisning för de som fick bidrag 2019  – sker som tidigare

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Redovisningen skall ske Online året efter i mars månad.

Av redovisningen ska framgå:

 • Hur ett barn-och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången för kultur för personer med funktionshinder

Bidrag för kursverksamhet

Bidrag för anordnande av kursverksamhet riktar sig till medlemsorkestrar som vill arrangera öppen kursverksamhet. Det kan röra sig om exempelvis instrumentkurser, a vistadagar eller styrelseutbildningar av olika slag. Stöd kan sökas för att delfinansiera dag- eller helgkurser med extern ledare. Stödet ska användas till arrangemangskostnader (t.ex. ledararvode eller lokalkostnader) och söks av den arrangerande föreningen.

VILLKOR OCH INFORMATION

 • Kursen ska vara öppen att söka för samtliga medlemmar i Sveriges Orkesterförbund. Det räcker alltså inte att enbart inbjuda den egna eller några vänorkestrars medlemmar att delta.
 • Den erhållna summan ska motsvaras av faktiska genomförandekostnader. Kvitton o. dyl. ska sparas och kunna uppvisas på förfrågan.
 • SOF:s logga ska finnas med på all marknadsföring inför kursen.
 • Senast en månad innan kursen – men gärna tidigare – ska en kursinbjudan sändas per mail till sofia@orkester.nu för spridning i SOF:s kanaler. (Den arrangerande orkestern har dock huvudansvar för att skaffa deltagare till kursen.)

Enskilda kursdeltagare kan inte få bidrag, inte heller arrangemang som ägt rum innan bidragsbeslutet är taget. Maximalt stöd är 4 000 kr för endagarskurser och 7 000 kr för tvådagarskurser. Om längre arrangemang planeras, kontakta Sveriges Orkesterförbund.

ANSÖKAN
Ansökan görs på särskild blankett som ska vara Sveriges Orkesterförbund tillhanda senast sex veckor före beräknad kursstart. Ansökan skickas per e-post till info@orkester.nu. Om sökande inte har tillgång till e-post kan postadress användas: Sveriges Orkesterförbund, Box 1148, 171 23 Solna.

KONTAKT
Vi svarar gärna på frågor och diskuterar kursupplägg. Kontakta verksamhetsutvecklare Sofia Nygren, sofia@orkester.nu, 0702-23 23 05.

Hämta hem blanketten HÄR >>>

Bidrag för konsertverksamhet

Pågående: Sveriges Orkesterförbund har deltagit i olika samarbeten men just nu finns inga sådana extra möjligheter.  Ni som är medlemmar och rapporterar till Kulturens Bildningsverksamhet har möjligheter att söka regionala bidrag.

SOF 190916

 

 

STIM

Sveriges Orkesterförbund subventionerar medlemsorkestrarnas STIM-avgifter. Varje år avsätts pengar från förbundet till STIM-subvention. De sammanlagda utgifterna räknas ihop och alla orkestrar med en korrekt ifylld och inlämnad ansökan får sedan samma procentuella subvention. ”Vinst varje gång”, med andra ord. Sista ansökningsdag är 30 november.

Hämta hem blanketten STIM_ek_red-17

STIM-kostnaderna är en av våra medlemsorkestrars stora och ständiga utgift – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

 

STIM-avgift & licens

Som arrangör av konsert där ni spelar musik offentligt tar STIM en avgift för upphovsmännens del, så de får betalt för att deras verk används.

För att regelrätt framföra musik offentligt (dvs i alla situationer som inte är rent privata) måste man skaffa en licens hos STIM och anmäla i vilken form musiken framförs. Kostnaden för varje evenemang beräknas på biljettpris och per besökare.

Kom ihåg att lämna in er musikrapport till STIM on-line eller genom denna blankett 

Skaffa er licens här

 

Vinst varje gång!

Som medlemsorkester i Sveriges Orkesterförbund får ni subvention på STIM-kostnaderna. Förbundet avsätter en summa årligen som fördelas procentuellt lika till alla ansökande. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november. Ansök via blanketten här och skicka ifylld blankett till info@orkester.nu

Instruktionsfilm:
Redovisning av musikevenemang

Notbidrag

Noter är både fantastiskt givande och ofta nödvändig utrustning men som bekant också en av orkestrars och ensemblers utgifter – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

Vinst varje gång!
Varje år fördelar förbundet ett bidrag på 50 000 kronor till medlemsorkestrar som ansökt om notbidrag för de kostnader för noter som orkestern köpt eller hyrt under året. Bidraget fördelas genom % lika för alla sökande med ett tak för högsta bidragssumma. Alla ansökande får del av bidraget. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november.

Hämta hem blanketten Notb_ek_red_17

Pin It on Pinterest

Share This