Bidrag - Stipendier

Sveriges Orkesterförbunds bidrag

Sveriges Orkesterförbund har flera olika bidrag som våra medlemmar och medlemsorkestrar kan söka. Blanketter till bidragen kommer att finnas här för nedladdning.

Arrangörsbidraget riktas till orkestrar för att underlätta köp av frilansande musiker, dirigenter och grupper.

Detta bidrag riktas till de orkestrar som har till uppgift att anordna offentliga konserter och som har en omfattande, permanent och regelbunden konsertverksamhet. Detta bidrag kan er orkester söka om. Här länkar ni in er för att fylla i 2018:års ansökan mellan den 7 september – 5 oktober . Här hämtar ni blanketter för konserter som skall följa med som bilaga till ansökningen. Tyvärr går det inte att spara ansökan under arbetet utan föreslår att ni hämtar hem länken som pdf för att se vad som skall fyllas i. Vi beklagar detta men förbundet kan inte påverka denna del.

När alla ansökningar kommit sammanställs de av förbundet och skickas in som samlat material till Statens kulturråd. Ansökningar som kommer in för sent behandlas inte. Efter att förbundet fått besked, av KUR,  om vilka pengar vi kan fördela beslutades detta av förbundsstyrelsen.


Mer information om villkor för arrangörsbidraget finns på Statens kulturråds hemsida. Läs detta först innan ni ansöker.

Redovisning

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Redovisningen skall ske Online året efter i mars månad.

Av redovisningen ska framgå:

  • Hur ett barn-och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
  • Hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
  • Vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
  • Vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången för kultur för personer med funktionshinder

Bidrag för kursverksamhet

Bidrag för anordnande av kursverksamhet riktar sig till medlemsorkestrar som vill arrangera öppen kursverksamhet. Det kan röra sig om exempelvis instrumentkurser, a vistadagar eller styrelseutbildningar av olika slag. Stöd kan sökas för att delfinansiera dag- eller helgkurser med extern ledare. Stödet ska användas till arrangemangskostnader (t.ex. ledararvode eller lokalkostnader) och söks av den arrangerande föreningen.

VILLKOR OCH INFORMATION

  • Kursen ska vara öppen att söka för samtliga medlemmar i Sveriges Orkesterförbund. Det räcker alltså inte att enbart inbjuda den egna eller några vänorkestrars medlemmar att delta.
  • Den erhållna summan ska motsvaras av faktiska genomförandekostnader. Kvitton o. dyl. ska sparas och kunna uppvisas på förfrågan.
  • SOF:s logga ska finnas med på all marknadsföring inför kursen.
  • Senast en månad innan kursen – men gärna tidigare – ska en kursinbjudan sändas per mail till sofia@orkester.nu för spridning i SOF:s kanaler. (Den arrangerande orkestern har dock huvudansvar för att skaffa deltagare till kursen.)

Enskilda kursdeltagare kan inte få bidrag, inte heller arrangemang som ägt rum innan bidragsbeslutet är taget. Maximalt stöd är 4 000 kr för endagarskurser och 7 000 kr för tvådagarskurser. Om längre arrangemang planeras, kontakta Sveriges Orkesterförbund.

ANSÖKAN
Ansökan görs på särskild blankett som ska vara Sveriges Orkesterförbund tillhanda senast sex veckor före beräknad kursstart. Ansökan skickas per e-post till info@orkester.nu. Om sökande inte har tillgång till e-post kan postadress användas: Sveriges Orkesterförbund, Box 1148, 171 23 Solna.

KONTAKT
Vi svarar gärna på frågor och diskuterar kursupplägg. Kontakta verksamhetsutvecklare Sofia Nygren, sofia@orkester.nu, 0702-23 23 05.

Hämta hem blanketten HÄR >>>

Bidrag för konsertverksamhet

Samspel: Sveriges Orkesterförbund deltar i samarbetet “Samspel” där du kan söka pengar för turnéverksamhet.

Styrgruppen i Samspel hittar du här.

Nya modigheter: Här har vi ett samarbete med flera riksorganisationer och pengar från Postkodlotteriet där ni kan söka pengar för en konsert.

Vad är en modig konsertidé för er? Vad skulle ni vilja boka, men hittills inte vågat?

Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling i form av studiematerialet Publiken i fokus. Detta är ett projekt som drivs av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Mer information hittar du här:

STIM

Sveriges Orkesterförbund subventionerar medlemsorkestrarnas STIM-avgifter. Varje år avsätts pengar från förbundet till STIM-subvention. De sammanlagda utgifterna räknas ihop och alla orkestrar med en korrekt ifylld och inlämnad ansökan får sedan samma procentuella subvention. ”Vinst varje gång”, med andra ord. Sista ansökningsdag är 30 november.

Hämta hem blanketten STIM_ek_red-17

STIM-kostnaderna är en av våra medlemsorkestrars stora och ständiga utgift – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

 

STIM-avgift & licens

Som arrangör av konsert där ni spelar musik offentligt tar STIM en avgift för upphovsmännens del, så de får betalt för att deras verk används.

För att regelrätt framföra musik offentligt (dvs i alla situationer som inte är rent privata) måste man skaffa en licens hos STIM och anmäla i vilken form musiken framförs. Kostnaden för varje evenemang beräknas på biljettpris och per besökare.

Kom ihåg att lämna in er musikrapport till STIM on-line eller genom denna blankett 

Skaffa er licens här

 

Vinst varje gång!

Som medlemsorkester i Sveriges Orkesterförbund får ni subvention på STIM-kostnaderna. Förbundet avsätter en summa årligen som fördelas procentuellt lika till alla ansökande. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november. Ansök via blanketten här och skicka ifylld blankett till info@orkester.nu

Instruktionsfilm:
Redovisning av musikevenemang

Notbidrag

Noter är både fantastiskt givande och ofta nödvändig utrustning men som bekant också en av orkestrars och ensemblers utgifter – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

Vinst varje gång!
Varje år fördelar förbundet ett bidrag på 50 000 kronor till medlemsorkestrar som ansökt om notbidrag för de kostnader för noter som orkestern köpt eller hyrt under året. Bidraget fördelas genom % lika för alla sökande med ett tak för högsta bidragssumma. Alla ansökande får del av bidraget. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november.

Hämta hem blanketten Notb_ek_red_17

Pin It on Pinterest