Bidrag - Stipendier

Sveriges Orkesterförbunds bidrag

AKTUELLT: Projektbidrag för musikarrangörer (även kallat arrangörsbidrag) söks inför 2019 direkt hos Kulturrådet. SOF arbetar parallellt med att hitta andra lösningar för musikstimulerande insatser/konsertstöd från och med 2019. Återrapportering av 2018 års arrangörsbidrag sker till SOF som vanligt i mars 2019.

Sveriges Orkesterförbund har flera olika bidrag som våra medlemmar och medlemsorkestrar kan söka:

 • Projektbidrag för musikarrangörer (obs – ny ansökningsprocess inför 2019)
 • Bidrag för arrangerande av kursverksamhet
 • Bidrag för konsertverksamhet
 • STIM-bidrag
 • NOT-bidrag

Läs mer om de olika bidragen nedan.

 

 

Projektbidrag till musikarrangörer – KUR

Orkestrar måste söka arrangörsbidrag direkt hos Kulturrådet för 2019 – Ny ansökningsprocess från i år! Läs mer nedan.

Detta är det s.k. “arrangörsbidraget”, som fram till 2018 gått att söka via Sveriges Orkesterförbund.

Kulturrådet beslutade under sommaren 2018 att arrangörsbidraget måste sökas direkt hos dem. Hanteringen via riksorganisationerna togs bort av flera olika skäl. Detta innebär att bidraget inte längre är sökbart via Sveriges Orkesterförbund, men vi uppmanar alla våra orkestrar att söka bidrag direkt hos Kulturrådet. Bidraget som ni bör söka heter “Projektbidrag till musikarrangörer”. Förbundet ser risker med att vissa av våra medlemsorkestrar inte kommer att beviljas bidrag till följd av den nya ansökningsprocessen, men det är viktigt att pröva möjligheten. Nu kommer en referensgrupp hos Kulturrådet att besluta om alla bidrag och inte Sveriges Orkesterförbund. Sveriges Orkesterförbund jobbar parallellt med att hitta andra lösningar för musikstimulerande insatser/konsertstöd 2019. Vi tror att det kommer att finnas stöd för våra medlemmar att söka 2019.

Från Kulturrådets hemsida om arrangörsbidraget: “Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer.” …. “Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för konserter med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.”

Redovisning för 2018 års bidrag – sker som tidigare

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Redovisningen skall ske Online året efter i mars månad.

Av redovisningen ska framgå:

 • Hur ett barn-och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • Vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången för kultur för personer med funktionshinder

Bidrag för kursverksamhet

Bidrag för anordnande av kursverksamhet riktar sig till medlemsorkestrar som vill arrangera öppen kursverksamhet. Det kan röra sig om exempelvis instrumentkurser, a vistadagar eller styrelseutbildningar av olika slag. Stöd kan sökas för att delfinansiera dag- eller helgkurser med extern ledare. Stödet ska användas till arrangemangskostnader (t.ex. ledararvode eller lokalkostnader) och söks av den arrangerande föreningen.

VILLKOR OCH INFORMATION

 • Kursen ska vara öppen att söka för samtliga medlemmar i Sveriges Orkesterförbund. Det räcker alltså inte att enbart inbjuda den egna eller några vänorkestrars medlemmar att delta.
 • Den erhållna summan ska motsvaras av faktiska genomförandekostnader. Kvitton o. dyl. ska sparas och kunna uppvisas på förfrågan.
 • SOF:s logga ska finnas med på all marknadsföring inför kursen.
 • Senast en månad innan kursen – men gärna tidigare – ska en kursinbjudan sändas per mail till sofia@orkester.nu för spridning i SOF:s kanaler. (Den arrangerande orkestern har dock huvudansvar för att skaffa deltagare till kursen.)

Enskilda kursdeltagare kan inte få bidrag, inte heller arrangemang som ägt rum innan bidragsbeslutet är taget. Maximalt stöd är 4 000 kr för endagarskurser och 7 000 kr för tvådagarskurser. Om längre arrangemang planeras, kontakta Sveriges Orkesterförbund.

ANSÖKAN
Ansökan görs på särskild blankett som ska vara Sveriges Orkesterförbund tillhanda senast sex veckor före beräknad kursstart. Ansökan skickas per e-post till info@orkester.nu. Om sökande inte har tillgång till e-post kan postadress användas: Sveriges Orkesterförbund, Box 1148, 171 23 Solna.

KONTAKT
Vi svarar gärna på frågor och diskuterar kursupplägg. Kontakta verksamhetsutvecklare Sofia Nygren, sofia@orkester.nu, 0702-23 23 05.

Hämta hem blanketten HÄR >>>

Bidrag för konsertverksamhet

Samspel: Sveriges Orkesterförbund deltar i samarbetet “Samspel” där du kan söka pengar för turnéverksamhet.

Styrgruppen i Samspel hittar du här.

Nya modigheter: Här har vi ett samarbete med flera riksorganisationer och pengar från Postkodlotteriet där ni kan söka pengar för en konsert.

Vad är en modig konsertidé för er? Vad skulle ni vilja boka, men hittills inte vågat?

Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling i form av studiematerialet Publiken i fokus. Detta är ett projekt som drivs av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Mer information hittar du här:

STIM

Sveriges Orkesterförbund subventionerar medlemsorkestrarnas STIM-avgifter. Varje år avsätts pengar från förbundet till STIM-subvention. De sammanlagda utgifterna räknas ihop och alla orkestrar med en korrekt ifylld och inlämnad ansökan får sedan samma procentuella subvention. ”Vinst varje gång”, med andra ord. Sista ansökningsdag är 30 november.

Hämta hem blanketten STIM_ek_red-17

STIM-kostnaderna är en av våra medlemsorkestrars stora och ständiga utgift – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

 

STIM-avgift & licens

Som arrangör av konsert där ni spelar musik offentligt tar STIM en avgift för upphovsmännens del, så de får betalt för att deras verk används.

För att regelrätt framföra musik offentligt (dvs i alla situationer som inte är rent privata) måste man skaffa en licens hos STIM och anmäla i vilken form musiken framförs. Kostnaden för varje evenemang beräknas på biljettpris och per besökare.

Kom ihåg att lämna in er musikrapport till STIM on-line eller genom denna blankett 

Skaffa er licens här

 

Vinst varje gång!

Som medlemsorkester i Sveriges Orkesterförbund får ni subvention på STIM-kostnaderna. Förbundet avsätter en summa årligen som fördelas procentuellt lika till alla ansökande. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november. Ansök via blanketten här och skicka ifylld blankett till info@orkester.nu

Instruktionsfilm:
Redovisning av musikevenemang

Notbidrag

Noter är både fantastiskt givande och ofta nödvändig utrustning men som bekant också en av orkestrars och ensemblers utgifter – låt Sveriges Orkesterförbund underlätta!

Vinst varje gång!
Varje år fördelar förbundet ett bidrag på 50 000 kronor till medlemsorkestrar som ansökt om notbidrag för de kostnader för noter som orkestern köpt eller hyrt under året. Bidraget fördelas genom % lika för alla sökande med ett tak för högsta bidragssumma. Alla ansökande får del av bidraget. Viktigt att ansökan är rätt ifylld och inkommen senast 30 november varje år.

Ansökan
Sista ansökningsdag 30 november.

Hämta hem blanketten Notb_ek_red_17