Västmanland

Aktuellt

Kontakta oss gärna för att få reda på vad som är på gång i distriktet!

Kallelse till årsmöte i SOF Västmanland
24 mars 2017 i Västerås, kl. 18.00-

Välkommen till årsmöte i Västmanlands! Vi skall se till att få en bra verksamhet i Västmanland, påverka och skaffa kontakter.

Distriktet behöver fungera bättre, hur kan vi samarbeta med varandra för utbildning, konserter eller projekt! Den ideella orkestersektorn behöver en representation, kontaktnät och kreativa människor som ni!

Vi har inbjudit Christofer Ekströmer, Västmanlandsmusiken, som kommer och vi kan tala om samarbete.

Med vänlig hälsning
Magnus Eriksson, förbundsdirektör

HÅLLTIDER/
18.00-           Årsmöte med en macka
19.30             Slut

PLATS
Västmanlandsmusiken, foajén, Kopparbergsvägen 1, Västerås

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET
Information från Västmanlandsmusiken
1. Mötets öppnande
2. Ombudsupprop med kontroll av rösträtt
3. Godkännande av kallelse
4. Val av mötesfunktonärer: I) ordförande, II) sekreterare, III) två protokolljusterare tillika rösträknare
5. behandling av distriktets verksamhet föregående år: I) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, II) ekonomisk rapport, III)revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
7. Orkester- och ensemblerapporter
8. Behandling av motioner och förslag
9. Behandling av verksamhetsplan för nästa år
10. Behandling av budget för nästa verksamhetsår
11. Val av distriktsstyrelse och övriga funktionärer
12. Val av ombud till förbundsmöte samt fastställande av fullmakt
13. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande jämte ersättare för dessa
14. Mötets avslutande

Varje orkester/ensemble inom distriktet bör utse två ombud jämte suppleanter för dessa. Varje ombud har en röst. Övriga orkester-/ensemblemedlemmar eller enskilda medlemmar är välkomna att delta i distriktets årsmöte men utan rösträtt. Motioner lämnas senast den 3 mars till info@orkester.nu

ANMÄL dig/er senast den 20 mars till magnus@orkester.nu

 

VERKSAMHETSPLAN 2016

  • Gemensam dag för genomspelning av nya noter/ ny repertoar med utomstående dirigent Ingen konsert utan bara för att träffas och lära sig om andra stycken.
  • Malin föreslog att vi skulle arbeta för ”Valthornets år” 2017 med alla kulturskolor i länet och inbjudan till våra orkestrar att göra aktiviteter som visar på valthorn under detta år.
  • Skapa ett nätverk för Västmanlands orkestrar
  • Gemensam konsertkalender för länets orkestrar/ Konsertkalender Västmanland

 

Kontakta oss

Kontakt för Västmanland
Stefan Karlsson
stefanklarinett@gmail.com