Styrkedja

Styrkedja för Sveriges Orkesterförbund 2015-16

VISION

“Sveriges Orkesterförbund skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige”.

Strategiska inriktningar

 • Förbundet skall på bästa sätt företräda sina medlemsorkestrar gentemot myndigheter, politiker och andra organisationer.
 • Förbundet skall genom sina distrikt vara verksamt i hela landet
 • Förbundet skall genom tjänster och varor ge service till nytta för medlemmarna
 • Förbundet skall verka för att medlemsorkestrarnas kvalitet höjs inom såväl organisation som musikaliskt.

Strategiska mål

 • Förbundet skall engagera sig i frågor av betydelse för medlemmarna och musikutvecklingen i landet, och driva dessa, ensam eller tillsammans med andra aktörer, inom departement och politiska sammanslutningar.
 • Förbundets företrädare skall idka lobbying i frågor som har betydelse för medlemmarna, och som gagnar förbundet
 • Förbundet skall initiera, anordna och genomföra centrala utbildningar/fortbildningar av det slag som inte kan bedrivas lokalt på distriktsnivå. Arbetet kan bedrivas i samverkan med distrikt eller annan samverkanspartner.
 • Förbundet skall verka för att alla distrikt är väl fungerande.
 • Information och kommunikation via tidningen Musikant och web-baserade media skall utvecklas.
 • Förbundet skall främja och utveckla interaktionen mellan medlemmar och medlemsorkestrar
 • Skall verka för att öka personaltätheten, stärka ekonomi och öka medlemsantalet.
 • Förbundets förtroendevalda skall spegla förbundets könsfördelning och förbundsstyrelsen skall ha jämn könsfördelning.

Verksamhetsmål

Målen utgår från SMART-modellen. (Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt)

 • Förbundet skall aktivt delta i Musikarrangörer i Samverkan (MAIS), Amatörkulturens samrådsgrupp (ax), Kulturens bildningsverksamhet, Ideell Kulturallians (IKA), Nordisk Musikunion (NomU) och Musik i Norden.
 • Förbundet skall leverera underlag och aktivt påverka utredningar inom förbundets område.
 • Förbundet skall årligen verka för genomförandet av en större kurs per orkesterform (blåsorkester, symfoniorkester, storband samt mindre ensembler)
 • Förbundets distrikt skall årligen genomföra minst en aktivitet i sitt distrikt. Förbundet skall dessutom i samarbete med utvalda distrikt, genomföra ett antal ”samspelsdagar”.
 • Förbundet skall varje kvartal hålla ett möte med distrikten med minst en Förbundsstyrelsemedlems deltagande.
 • Förbundet skall genom informationskampanjer rekrytera nya medlemmar och stärka förbundets varumärke.
 • Förbundet ska aktivt arbeta för ökad inkludering av underrepresenterat kön, etnisk mångfald, ålder och personer med funktionsnedsättning.
 • Förbundet ska arbeta för ett permanent ungdomsråd.
 • Förbundet skall utveckla informationen och kommunikationen i befintliga system samt verka för nyttjandet av nya mötesformer (telefon/internet).
 • Förbundet skall förbättra samarbetet mellan Sveriges Musik- och Kulturskolor (SMOK), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och andra ungdomsorganisationer för ökad interaktion mellan åldersgrupperna.